ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Main Menu   บุคลากรและฝ่ายงาน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  งานกิจการนักเรียน
  งานปกครอง
  งานทะเบียนวัดผล
  งานวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป

   Download เอกสาร

  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  แบบฟอร์มโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  แบบฟอร์มเบิกค่ายานพาหนะ
  แบบฟอร์มขอแก้ผลการเรียน
  แบบฟอร์มขอออกนอกสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัด

  รงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
รงเรียนสตรีชัยภูมิ2
 
รงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
รงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 
รงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

   เว็บไซต์ในจังหวัด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ
  สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสหรกณ์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

   Link น่าสนใจ


 

ผลงานดีเด่น ระดับประเทศ

   1. นายขจรศักดิ์ แดนทองหลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558

   2. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

   3. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ ดี ในการประกวดสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   4. นายขจรศักดิ์ แดนทองหลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กรีฑาประเภททุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ  16 ปี ประจำปีการศึกษา 2557  กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่  32

 

ผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด

    1. นายขจรศักดิ์ แดนทองหลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558

    2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

    3. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวมสูงที่สุด ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

    4. นายขจรศักดิ์ แดนทองหลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น

    5. เด็กหญิงวิไลวรรณ โฉมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค  ณ จังหวัดขอนแก่น

    6. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง นักกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น (ปีการศึกษา 2558)

ได้แก่    เด็กหญิงคามิกา  น้อยวิชัย           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          เด็กหญิงนัจนันท์  อินชูรันต์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          เด็กหญิงอุทุมมา  เพียซ้าย           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

                      

  + กลับหน้าแรก
 
 เว็บไซต์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แสดงผลได้ดีใน Firefox และ Chrome ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 Pixel
ที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 54 หมู่ 9 บ้านโคกชาติ ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ 044-810240  
Email : pongnokpracha@gmail.com
WebSite : http://www.pnk.ac.th
http://www.facebook.com/pongnokpracha