ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Main Menu   บุคลากรและฝ่ายงาน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  งานกิจการนักเรียน
  งานปกครอง
  งานทะเบียนวัดผล
  งานวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป

   Download เอกสาร

  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  แบบฟอร์มโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  แบบฟอร์มเบิกค่ายานพาหนะ
  แบบฟอร์มขอแก้ผลการเรียน
  แบบฟอร์มขอออกนอกสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัด

  รงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
รงเรียนสตรีชัยภูมิ2
 
รงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
รงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 
รงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

   เว็บไซต์ในจังหวัด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ
  สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสหรกณ์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

   Link น่าสนใจ


 

 

  

นางสาวสุภาวิมล ทองดี
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวอรพิน แสงสุดตา
เทคนิคเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวอรรญา วรรณวิจิต
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถาบันปัญญาภิวัฒน์

นางสาวจิรดา นาดี
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
สถาบันปัญญาภิวัฒน์

นางสาวจุฑามาตร นาดี
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
สถาบันปัญญาภิวัฒน์

นางสาวรัตนา กะมะระคร
วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวจุฑามาส แก้วสาริกา
บธ.บ.การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

นางสาวพนิดา หมู่สะแก
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร สถาบันปัญญาภิวัฒน์

นางสาวเครือมาศ ภาอ่อน
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ.การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์

                                                                        

 

 

                      

  + กลับหน้าแรก
 
 เว็บไซต์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แสดงผลได้ดีใน Firefox และ Chrome ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 Pixel
ที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 54 หมู่ 9 บ้านโคกชาติ ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ 044-810240  
Email : pongnokpracha@gmail.com
WebSite : http://www.pnk.ac.th
http://www.facebook.com/pongnokpracha