ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Main Menu   บุคลากรและฝ่ายงาน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  งานกิจการนักเรียน
  งานปกครอง
  งานทะเบียนวัดผล
  งานวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป

   Download เอกสาร

  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  แบบฟอร์มโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  แบบฟอร์มเบิกค่ายานพาหนะ
  แบบฟอร์มขอแก้ผลการเรียน
  แบบฟอร์มขอออกนอกสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัด

  รงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
รงเรียนสตรีชัยภูมิ2
 
รงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
รงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 
รงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

   เว็บไซต์ในจังหวัด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ
  สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสหรกณ์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

   Link น่าสนใจ


  
 

          โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี เดิมเป็น โรงเรียนสาขาของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สาขาโป่งนก” สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้เปิดทำการ
ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2535 อาศัยบ้านของ นายบุญสงค์ คำหงษ์ศา ชาวบ้านบ้านโคกชาติ เป็นสถานที่เรียน  และต่อมา นายบุญสงค์และนางสำรวย คำหงษ์ศา เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้บริจาคที่ดินให้ จำนวน 40 ไร่ 55 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ  นายบัณฑิต ปานวิเศษ ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมในขณะนั้น  ได้มอบหมายให้นายมงคล สืบสินเชื้อ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4 เป็นผู้ดูแลประสานงานโรงเรียนสาขาและมีครู จากโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
 มาผลัดเปลี่ยนกันช่วยสอนนักเรียนให้วันที่ 14 มกราคม 2542 กรมสามัญศึกษาประกาศโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สาขาโป่งนก เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี”


ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นมะค่าแต้
อักษรย่อ       ป.ค.
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว-เหลือง
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ป. ประพฤติดี

ค. ความรู้ดี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กิริยาดี วิถีพอเพียง

 

  + กลับหน้าแรก
 
 เว็บไซต์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แสดงผลได้ดีใน Firefox และ Chrome ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 Pixel
ที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 54 หมู่ 9 บ้านโคกชาติ ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ 044-810240  
Email : pongnokpracha@gmail.com
WebSite : http://www.pnk.ac.th
http://www.facebook.com/pongnokpracha