ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Main Menu   บุคลากรและฝ่ายงาน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  งานกิจการนักเรียน
  งานปกครอง
  งานทะเบียนวัดผล
  งานวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป

   Download เอกสาร

  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  แบบฟอร์มโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  แบบฟอร์มเบิกค่ายานพาหนะ
  แบบฟอร์มขอแก้ผลการเรียน
  แบบฟอร์มขอออกนอกสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัด

  รงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
รงเรียนสตรีชัยภูมิ2
 
รงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
รงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 
รงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

   เว็บไซต์ในจังหวัด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ
  สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสหรกณ์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

   Link น่าสนใจ


 

นายมนตรี ชารีเครือ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

                                               

               นายมณเฑียร เลิศรัฐการ                         นายมนตรี ชารีเครือ                                นายวรเทพ เด่นวงษ์    

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ     รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                             คนที่ ๑                                            คนที่ ๒                                                 คนที่ ๓

 

                   

    นางสาวปารีชาติ ชารีเครือ          นายวิธิวัสส์ ภูชัสส์วุฒิกุล           นายเสียศักดิ์ ประเสริฐศรี                นายไถง ครอบบัวบาน

    ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์                 เลขานายก                                เลขานายก                               เลขานายก

                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

                                                    

                                                 นายวุฒิสรรค์ ศรีวิเศษ                    นายนคร กรมแสง

                                                      ที่ปรึกษานายก                          ที่ปรึกษานายก

                                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

                      

  + กลับหน้าแรก
 
 เว็บไซต์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แสดงผลได้ดีใน Firefox และ Chrome ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 Pixel
ที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 54 หมู่ 9 บ้านโคกชาติ ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ 044-810240  
Email : pongnokpracha@gmail.com
WebSite : http://www.pnk.ac.th
http://www.facebook.com/pongnokpracha