ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Main Menu   บุคลากรและฝ่ายงาน

  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  งานกิจการนักเรียน
  งานปกครอง
  งานทะเบียนวัดผล
  งานวิชาการ
  งานบริหารทั่วไป

   Download เอกสาร

  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
  แบบฟอร์มโครงการ
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
  แบบฟอร์มการลา
  แบบฟอร์มขอไปราชการ
  แบบฟอร์มเบิกค่ายานพาหนะ
  แบบฟอร์มขอแก้ผลการเรียน
  แบบฟอร์มขอออกนอกสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัด

  รงเรียนโนนคร้อวิทยา
 
รงเรียนสตรีชัยภูมิ2
 
รงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
รงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 
รงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

   เว็บไซต์ในจังหวัด

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดชัยภูมิ
  สถานีตำรวจภูธรชัยภูมิ
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานสหรกณ์จังหวัดชัยภูมิ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

   Link น่าสนใจ


 

 

                                                                          

           นายสุรชัย  ศรีจาด

                 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

 

 

                      

       นางพรพิสมัย ประสานศักดิ์       นางอาทิตติยา พิมพลีชัย          นางสาวสุณี ปลอดภัย            นางวิไลวรรร พรมบุตร

           ตำแหน่ง ครู คศ.๓                ตำแหน่ง ครู คศ.๒                  ตำแหน่ง ครู คศ.                ตำแหน่ง ครู คศ.

 

                       

        นายธรรมรัตน์ เลิศเกษม         างสาวมลฤดี สายมนตรี           นาอรวรรณ บารอน                นายเผด็จ  คำคูณ

             ตำแหน่ง ครู คศ.             ตำแหน่ง ครู คศ.                 ตำแหน่ง ครู คศ.๑                 ตำแหน่ง ครู คศ.๑ 

 

                         

      นายธีระพงษ์  เจริญบุตร   นางสาวเบญญาภรณ์ สามารถกิจ    นายไกรศร พรไพศาล            นางสาวเข็มพร  พุทขุนทด

           ตำแหน่ง ครู คศ.๑     ตำแหน่ง พนังงานจ้างตามภาระกิจ    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง              ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

                                                                                         

                                                  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไล  จันดา       นายธาธิป คามไธสงค์

                                                  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง            ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

  + กลับหน้าแรก
 
 เว็บไซต์ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี แสดงผลได้ดีใน Firefox และ Chrome ที่ความละเอียดจอภาพ 1366x768 Pixel
ที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 54 หมู่ 9 บ้านโคกชาติ ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์ 044-810240  
Email : pongnokpracha@gmail.com
WebSite : http://www.pnk.ac.th
http://www.facebook.com/pongnokpracha